تبلیغات
. - •| Ɖὄᾧᾗłὄᾄḋ Ṩἔᾄṩὄᾗṩ |

سیـزنهــا بـه صـورتِ مُـرتــب چیـده شُـده .

بـرای خـونـدنِ هـر سیـزن ، روی دُکمـه ی دلخـواه کلیـک کنیـد :)

کـاراکتـرهـای راستکـی ، کـاراکتـرهـایـی هستـن کِ در اون سیـزن ، ویـژگـی هـا یـا

سـرگـذشتشـون ، از روی ویـژگـی هـا و

یـا سـرگـذشـت مـن یـا خـانـواده م بـرگـرفتـه شُـده.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنــ نُخُسـت | فـَریــاد سُکـوت | :

[ کـــروز بــــانــــــد ]

کـاراکتـرهـای جـدیـد :
  تمـامِ کـاراکتـرهـا + امیـر تتلـو : جـوزپـه • ویـژه ی همیـن سِـری •

لـوکیشـن راستکـی : مـدرسـه ی پـریمـاوِرا از روی دبیـرستـانِ مـن بـرگـرفتـه شُـده .

چـراکـه دبیـرستـانِ مـن هـم ، رآهـرویـی شبیـهِ همیـن رآهـرو دآره .

تفـاوتـش اینـه کِ کسـی بـه مـا نگفتـه نبـایـد اونجـا بـریـم و خـب ... کسـی هـم نمیتـونـه اونجـا بـره.

چـون کشـوهـایـی اونجـا گـذاشتـن کِ مـانـع رفتـن مـا بـه اونجـا میشـه .
سیـزنــ نُــــــه | فـَریــاد سُکـوت | :

[ هیـس ، کُــت پـوشــــان ، جیســـون کُــــش ]

کـاراکتـرهـای جـدیـد :  کـایـان آرآز | بـوراک اوزجفیـت | و آرجنتـو | تـارکـان |  + کـاملیــا فـانـه کِـــر

کـاراکتـرهـای راستکـی :  1 - کـاملیـا فـانـه کِـر. کـاملیـا کلـا نقـشِ مـن رُ بـر عُهـده دآره .

او ، در همـه ی سیـزنهـایـی کِ هـس ، نشـانـی از مـن دآره .

همـه ی رُخـدآدهـآ ، بیـزآری و علـاقـه هـاش و عشقـش ، رآستکیـه و بـراسـاس اونچـه کِ

در قلـبِ مـن میگـذره ، رفتـار میکُنـه :)

2 - کـارلـو . یـه چهـره ی دیگـه از مـن و البتـه از خـودش .