تبلیغات
. - •| Ɖἷᾄłὄʛὄ Ƈὄмἷƈὄ |
__________________________________________________

سیـزنِ نُخُســت | کـروز بـانـد | پـــارت نخسـت | سِکـانـس نُهــم |• بــه پـــارســـی •

• مشکـلِ اون ، اینـه کِ انتظـاراتِ بیهـوده ای از دوستـاش دآره •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Il suo problema è che è una vana attesa di amici

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ نُخُســت | کـروز بـانـد | پـــارت دوُم | سِکـانـس چهـآرُم |• بــه پـــارســـی •

• هنگـامـی کِ اخـم کُنـی ، همـه دلتنـگِ لبخنـدِ تُ میشـن •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Quando si cipiglio, i cuori di tutti per perdere il tuo sorriso
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ هَشتُـــم | رَدیــاب | پـــارت دَهُــــم | سِکـانـس آخــر |• بــه پـــارســـی •

• مـرگ حَقــــه | حـق گـرفتنیـــه | اَمــا خـودکُشـــی گُنــاه اســت ! •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

La morte è giusta | Hanno il diritto di prendere | Ma il suicidio è un peccato

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ هَشتُـــم | رَدیـاب | پـــارت بیسـتُ یکـُم | سِکـانـس پنجـُم |• بــه پـــارســـی •

• او هـم خـوشتیپـه و هـم خـواهـرشُ دوسـت دآره | بـرادرِ مـن گـزینـه ی نخسـت رُ دآشـت •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Lui è bello e ama la sua sorella | Mio fratello aveva prima opzione

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ هَشتُـــم | درَخـتِ سِفیــد | پـــارت بیسـتُ چهــارُم | سِکـانـس سِـوُم |• بــه پـــارســـی •

• تنهـایـی بـه معنـی نبـودِ حضـورِ کسـی نیسـت |

گـاهـی معنـی نبـود حضـور شخـصِ خـاصـی رُ میـده •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

la solitudine non significa che qualcuno non è presente

A volte questo significa
che la persona speciale non è presente |

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ هَشتُـــم | متــرسَـک | پـــارت سـیُ یکُـــم | سِکـانـس آخـَر |• بــه پـــارســـی •

• رینـی : تـو بـداخلـاق بـودی کِ تنهـا شُـدی | کـارلُ : چـون تنهـا بـودم بـداخلـاق شُـدم •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Reini : Lei è stato un brutto carattere che si è da soli
 
Carlo : Quando
ero solo io divento cattivo umore |

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ نُهــــم | کُــت پـوشــان | پـــارت چهـارُم | سِکـانـس ســوُم |• بــه پـــارســـی •

• همـه ی مـا ، دوستــدارِ آدمهـای اِشتبـاهــی میشیــم •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Tutti noi essere amanti persone sbagliate

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ نُهــــم | کُــت پـوشــان | پـــارت شِشُــم | سِکـانـس شِشُـم |• بــه پـــارســـی •

• دوسـت دآرم پسـرانـم بـا عـروسکهـا بـازی کننـد تـا بـا اِحسـاسـاتِ یـه دُختـر بـازی نکننـد •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Mi piacciono i miei figli giocano con le bambole fino

a che
non giochino con l'emozione di una ragazza

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

سیـزنِ نُهــــم | کُــت پـوشــان | پـــارت هَشتُـم | سِکـانـس پنجُــم |• بــه پـــارســـی •

• چِ دوستهـایِ مُـزخـرفـی دآرم •

• بــه ایتــالیــــایــــی •

Che sciocchezze sono i miei amici